Kvalitetssäkring av Kolla vård- och omsorgsboende

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun har med hjälp av en extern revisionsbyrå gjort en objektiv kvalitetssäkring av Kolla vård- och omsorgsboenden som drivs av Vardaga. Kvalitetssäkringen visar på flera brister.

Kungsbacka kommun har som huvudman och ansvarig vårdgivare ett ansvar att följa upp avtal och granska verksamheten som bedrivs av privata vårdföretag. Vi gör regelbundet granskningar av verksamheterna men nu har det också gjorts en objektiv extern kvalitetssäkring av den externa revisionsbyrån Ernst & Young.

Bakgrund till beställningen

Under slutet av 2020 skedde en omfattande smittspridning av covid-19 på Kolla vård- och omsorgsboende. Händelsen anmäldes enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom utredningen visade på flera brister som ledde till den omfattande smittspridningen. Bakgrunden till beställningen av kvalitetssäkringen är att förvaltningen utöver smittspridningen även fått indikationer om att driften på Kolla eventuellt varit bristfällig inom flera andra områden och i strid med avtalet.

Tre områden har granskats

Kvalitetssäkringen har utgått från tre övergripande områden. Det handlar om styrning och ledning, hur vården och omsorgen fungerar samt det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med granskningen är att återskapa förtroendet för Vardaga genom att kvalitetssäkra verksamheten.

-          Brister som kommit fram i rapporten grundar sig främst i ledning och styrning samt i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns på sikt risk att bristerna kan drabba omsorgstagarna och det ser vi allvarligt på, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg.

Visar på flera brister

Resultatet i rapporten för Kolla visar på flera brister. Det handlar till exempel om att medarbetare och ledningen inte haft tillräckligt med kännedom om avtalet och att medarbetare inte gått obligatoriska utbildningar. Det handlar också om att händelserapporteringen av allvarliga händelser inte genomförs på rätt sätt och att förbättringsarbetet inte genomsyrar verksamheten. ​Det som brister inom vården och omsorgen är dokumentationen och att samverkan med kommunens legitimerade personal inte fungerar fullt ut. Kvalitetssäkringen visar också att både ledning och medarbetare uttrycker engagemang kring de äldre och deras välmående.

Veckovisa möten

Förvaltningen har löpande under kvalitetssäkringen meddelat brister till Vardaga. Kungsbacka kommun förväntar sig att Vardaga åtgärdar bristerna. Under sommarperioden kommer kommunen att ha veckovisa avstämningar med Vardaga. Ernst & Youngkommer fortsätta kvalitetssäkra driften på boendet och göra återbesök i verksamheten efter sommaren. Resultatet av uppföljningen kommer att finns i slutrapporten för Kolla som presenteras i höst.

I kvalitetssäkringen ingår samtliga vård- och omsorgsboenden som bedrivs av Vardaga. Det är Kolla, Blåvingevägen, Ekhaga och Vickan. Kvalitetssäkringen av Kolla är gjord mellan april och juni 2021. Kvalitetssäkringen pågår till och med oktober och övriga rapporter kommer att presenteras under hösten. Verksamheten har granskats genom bland annat intervjuer och studier av dokument och personakter.

Kontakta gärna

Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
hravn.forsne@kungsbacka.se
073-364 48 16

Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79