Riskhanteringsplan för översvämning

Nu finns ett förslag på riskhanteringsplan som innehåller åtgärder för att minska översvämningsrisken i Kungsbacka stad. Du kan tycka till om planen fram till den 15 september 2021.

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort som innehåller åtgärder för att minska översvämningsrisken i staden. Riskhanteringsplanen är nu ute på samråd och den som vill har möjlighet att komma med synpunkter. Samrådstiden är till och med den 15 september 2021.

Att ta fram en riskhanteringsplan är en del av arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Arbetet genomförs i cykler om sex år där varje cykel består av tre steg:

  1. identifiera områden med betydande översvämningsrisk,
  2. ta fram hot- och riskkartor
  3. och ta fram en riskhanteringsplan.

Du kan läsa mer om arbetet utifrån förordningen om översvämningsrisker och ta del av förslaget till riskhanteringsplan samt hur du kan lämna synpunkter på Länsstyrelsens webbplats. Se länk nedan.

Kontakta gärna