Skolplatser i Åsa från höstterminen 2022

Vid sitt möte den 16 juni beslutade nämnden för Förskola & Grundskola om hur man vill säkerställa skolplatser för alla elever i Åsa från och med höstterminen 2022.

Nämndens beslut innebär att elever som idag går i högstadiet på Åsa Gårdsskola kommer att gå kvar där skoltiden ut men från höstterminen 2022 anvisas elever som ska börja årskurs 7 till Åsaskolan.

Åsaskolan är fortsatt en skola med elever från förskoleklass till årskurs 9

Nämndens beslut

  • Åsa Gårdsskolan övergår från att vara en grundskola för årskurs F-9 till årskurs F-6
  • Läsåret 2022/23 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 8-9
  • Läsåret 2023/24 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 9
  • Från och med läsåret 2024/25 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6

Som en följd av ovan så beslutade nämnden också att elever som bor i nyckelkodsområde 6030, 6031, 6033, 6040, 6050 och 7021 ska anvisas till Åsakolan när de ska börja årskurs 7. Nyckelkodsområden är en indelning som styr vilken skola elev tillhör. På Kungsbacka kommuns karta kan boende i Kungsbacka se till vilken skola elever hör utifrån sin hemadress.

Protokoll från nämnden finns här på hemsidan så snart det är justerat.

Planering och ombyggnad startar i höst

Under kommande läsår kommer rektorerna på skolorna tillsammans leda och i detalj förbereda övergången till en ny organisering. Det finns tydliga rutiner att följa vid förändringar i verksamheten och genom hög delaktighet från alla inblandade är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för såväl medarbetare som elever i Åsa.

Arbetet med att utöka lokalerna på Åsaskolan planeras in och genomförs så det hinner bli färdigt till dess de behövs. Det handlar om att bygga ut skolans matsal samt flytta hemkunskapssal. Utöver detta så kommer biblioteket i Åsa minska lokaler eller flyttas. Precis som redan nu sker kommer specialsalar på Åsa Gårdsskola användas av elever från Åsaskolan, det gäller till exempel idrott och slöjd.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se