Kommunen gör en anmälan enligt Lex Sarah

Kungsbacka kommun anmäler ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan redan gjord

I samband med att en orosanmälan gjordes angående en ungdom, upptäcktes att det redan fanns en registrerad orosanmälan för samma ungdom från en av vårdnadshavarna. Den senare anmälan hade kommit in tio arbetsdagar tidigare. Anmälan registrerades på fel enhet och hade därför inte hanterats ännu.

När felet upptäcktes startades en utredning 

Socialtjänsten har nu startat en utredning och hitintills har den inte påvisat några bestående konsekvenser för ungdomen.

- Att inte hantera orosanmälningar gällande barn och ungdomar som kan vara i behov av socialtjänstens stöd, riskerar att få allvarliga konsekvenser för barn och ungdomars liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa, säger Sanna Heikkinen, socialt ansvarig samordnare (SAS) Individ & Familjeomsorg

Därför väljer kommunen att anmäla händelsen som ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Planerade och vidtagna åtgärder

Händelsen är under utredning. I dagsläget har kommunen inte hunnit identifiera de bakomliggande orsakerna, vilket behövs för att kunna vidta adekvata åtgärder i verksamheten. 

Personen som gjort första orosanmälan är informerad om att händelsen rapporterats och utreds enligt lex Sarah av kommunen.

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah.

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas.

Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna

Sanna Heikkinen, Socialt ansvarig samordnare
0300-83 55 97
sanna.heikkinen@kungsbacka.se