Geotekniska undersökningar vid ån

Nu gör vi geotekniska undersökningar vid Kungsbackaån vid kvarteret Ejdern.

Orsaken är att vi vill få bättre kännedom om markförhållandena inför en framtida ombyggnation av grönstråket och kajstråket. Dessutom kommer vi att inventera de erosionsskydd som finns längs med sträckan.

De geotekniska undersökningarna kommer att pågå under augusti och september, inom det område som är inringat med heldragen röd linje på kartan ovan. Arbetet utförs av kommunens upphandlade entreprenör Norconsult.

Undersökningarna kommer inte att påverka biltrafiken eller cykel- och gångtrafiken.

Läs mer om kvarteret Ejdern

Mer information

Projektledare Henrik Åhnbrink
henrik.ahnbrink@kungsbacka.se
0300-83 74 28