Kvalitetssäkring av Vardagas vård- och omsorgsboenden

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun har med hjälp av en extern revisionsbyrå gjort en objektiv kvalitetssäkring av Blåvingevägen, Ekhaga och Vickans vård- och omsorgsboenden som drivs av Vardaga. Kvalitetssäkringen visar på flera brister.

Kungsbacka kommun har som huvudman och ansvarig vårdgivare ett ansvar att följa upp avtal och granska verksamheten som bedrivs av privata vårdföretag. Kommunen gör regelbundet granskningar av verksamheterna men det görs även en objektiv extern kvalitetssäkring för att se hur verksamheten fungerar och hur de följer avtalet med Kungsbacka kommun. Den görs av den externa revisionsbyrån EY.

Bakgrund till beställningen

Bakgrunden till beställningen av kvalitetssäkringen är att förvaltningen fått indikationer om att driften på Vardagas boenden i Kungsbacka kommun eventuellt varit bristfällig inom flera områden och i strid med avtalen.  I juni presenterades delresultatet av kvalitetssäkringen av Kolla vård- och omsorgsboende och nu finns även rapporter för vård- och omsorgsboendena Ekhaga, Vickan och Blåvingevägen.

Tre områden har granskats

Kvalitetssäkringen har utgått från tre övergripande områden. Det handlar om styrning och ledning, hur vården och omsorgen fungerar samt det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga förbättringsarbetet. Syftet med granskningen är att återskapa förtroendet för Vardaga genom att kvalitetssäkra verksamheten. Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns brister inom samtliga tre områden.

- Kvalitetssäkringen av de tre boendena visar på samma mönster som det som kom fram vid granskningen av Kolla vård- och omsorgsboende.  Bristerna som kommit fram i rapporterna grundar sig främst i ledning och styrning samt i det systematiska kvalitetsarbetet. Men det finns på sikt risk att bristerna kan drabba omsorgstagarna och det ser vi väldigt allvarligt på, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg.

Gemensamt är att inget av boendena begärt dispens av Kungsbacka kommun, eller på annat sätt kommunicerat, att avtalen inte kan implementeras från start. Kvalitetssäkringen visar också att medarbetarna gör sitt bästa för att tillgodose de äldres behov.

Exempel på brister

Vad bristerna gäller samt omfattningen av bristerna varierar mellan boendena. Resultatet för Blåvingevägen visar exempelvis att medarbetare inte tagit del av obligatoriska utbildningar, att kvalitén på den sociala dokumentationen varierar och att händelserapporteringen inte följer kommunens riktlinje.
På Ekhaga handlar bristerna exempelvis om att flera avtalade mervärden inte införts, att samverkan inte fungerar med Kungsbacka kommun och att det finns risker med att händelserapporteringen sker i två system. Mervärden är en form av avtalad kvalité som ska erbjudas på boendet exempelvis egentid med kontaktperson.
I rapporten som berör Vickan handlar bristerna bland annat om att medarbetare inte gått obligatoriska utbildningar, att flertalet mervärden inte införts och att händelserapporteringen inte följer kommunens riktlinje.

Fortsättningen framåt

Kungsbacka kommun har en kontinuerlig dialog med Vardaga och arbetar aktivt med frågan om att de inte följer avtalen med kommunen. Revisionsbyrån EYkommer även att följa upp hur det gått med att rätta till bristerna och göra återbesök i verksamheten. Resultatet av uppföljningen kommer presenteras i en slutrapport i oktober. I oktober kommer nämnden för Vård & Omsorg att ta upp ärendet som gäller eventuell förlängning av avtalet att driva Kolla vård- och omsorgsboende.  

Kontakta gärna

Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
hravn.forsne@kungsbacka.se
073-364 48 16

Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79

Frågor till Vardaga hänvisas till Ambeas presstjänst:
press@ambea.se
010-33 00 501