Stockaån

Fyra vattendrag ska återställas

Efter lång tid av mänsklig påverkan ska nu fyra av våra vattendrag i Kungsbacka återställas. Det handlar om Lundaån, Torpaån, Stockaån och Veån/Skörvallabäcken. Den här typen av åtgärder bidrar till friska ekosystem i våra sötvatten som i förlängningen har direkta kopplingar till vår kust.

Våra vattendrag har blivit påverkade av oss människor sedan en lång tillbaka. Vi har rätat, dikat ut, kulverterat, rensat och byggt dammar och broar. Det har påverkat bäckarnas naturliga vattenbalans och dess naturvärden. Det kan till exempel handla om att fisk inte längre kan nå sina platser för lek eftersom det finns så kallade vandringshinder i vägen. Eller att det finns sträckor i bäckarna som är rensade på sten och där fisk och andra organismer skulle gynnas av en mer diversifierad miljö, vilket kan återskapas om man lägger tillbaka sten och block.

– Det finns många platser där små åtgärder kan göra stor skillnad, och det är just sådana platser som vi vill komma åt i naturvårdsarbetet, säger samhällsplanerare Anders Lund.  

Ett LOVA-projekt

Uppdraget med att återställa vattendrag är ett kommunalt projekt som delfinansieras genom statliga LOVA-medel. LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt. Som en del av miljömålsarbetet pågår arbetet med att återställa vattendrag som skadats men som har höga naturvärden eller god potential.

Restaurering av vattendrag bygger på följande miljökvalitetsmål:

  • Levande sjöar och vattendrag
  • Ett rikt växt- och djurliv
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

I Kungsbacka är det Miljöteknik i väst som har fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att undersöka fyra vattendrag i kommunen. Syftet är att föreslå restaureringsåtgärder med målet att förbättra livsvillkoren för öring och andra arter knutna till vattendragen.

Hur ska vattendragen återställas?

För att återställa vattendragen till ett så ursprungligt skick som möjligt föreslår Miljöteknik i väst att man använder befintligt material. Det är material som man har tagit upp vid rensning (sten, block, grus med mera) som tidigare låg i bäcken och lagt upp på kanterna. En del material flyttades dock bort från vattendraget och användes till vägar, husgrunder, gärdesgårdar med mera. Därför föreslår de även att visst material tas utifrån och placeras i bäcken, främst naturgrus lämpligt för öringlek.

– Genom att till stor del använda närliggande material kan vi arbeta kostnadseffektivt och vi vet att det finns lokalt engagemang som vi ska försöka ta vara på under åtgärdsarbetet, säger Anders Lund. 

Om Kungsbacka kommun får beviljat projektstöd kan vi genomföra ett antal mindre delprojekt redan under 2022 och projekten kommer att ske i dialog med fastighetsägarna.

Kontakta gärna