Halland ställer höga krav på maten i de offentliga köken

Tillsammans med Region Halland och de halländska kommunerna samverkar vi kring inköp av livsmedel till de offentliga köken. Livsmedel som upphandlas till offentliga verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Med vår upphandlingssamverkan får vi gemensamma mål på måltidernas kvalitet och ställer gemensamma krav på hållbar livsmedelsproduktion. Vi har tagit fram gemensamma principer för livsmedelsinköp. Tanken är att det ska bli lättare att ställa krav på kvalitet, klimatsmarta måltider, hållbarhet och djurskydd.

- I Kungsbacka har vi under flera år arbetat med kravställning och uppföljning när det gäller livsmedel. För oss handlar det om att maten som vi serverar på våra kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska vara bra och hålla hög kvalitet. Nu när hela Halland har gemensamma inköpsprinciper för livsmedel så är vi alla med och bidrar så matgästerna får samma höga kvalitet på tallriken. Vi ställer krav i nivå med svenska mervärden vilket gör att vi i mångt och mycket får just svenskt. Det skapas ett mervärde vilket ger en stolthet hos producenterna att kunna leverera livsmedel av hög kvalitet till våra matgäster i Halland. Men kanske viktigast av allt är att vi närmar oss många av målen i Agenda 2030, säger Fredrik Hansson, (C), 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i nämnden för Service, Kungsbacka kommun.

Gemensamma inköpsprinciper för hela Halland

Principerna för hur arbetet ska gå till har tagits fram av ”Livsmedelsnätverket i Halland” som består av regionen och de halländska kommunerna.

Upphandlingar av livsmedel är både tidskrävande och komplexa att genomföra. För att effektivisera verksamheten har nätverket genomfört ett projekt för att ta fram principer för hur inköp av livsmedel ska gå till. Principerna syftar till att man ska nå gemensamma mål lättare, utbyta kunskaper och erfarenheter inom den offentliga upphandlingen samt att arbeta mer resurseffektivt.

- Det är jätteroligt att vi nu är klara och att vi kan arbeta efter gemensamma principer i hela Halland, tillsammans är vi starkare när vi ställer krav på leverantörerna så att vi faktiskt får det vi efterfrågar. Nivån på själva kraven innebär ingen större förändring för oss i Kungsbacka eftersom vi har arbetet på det här sättet under en längre tid, säger Anna Hallin, hållbarhetssamordnare och en av Kungsbacka kommuns representanter i Livsmedelsnätverket.

Ett kvitto på att vi i Kungsbacka varit framgångsrika när det gäller hållbarhetskrav på livsmedel är att andra gärna tar del av hur vi arbetar.

- Senast i förra veckan talade jag på ett webbinarium i Norge, eftersom den centrala myndigheten för upphandlingar där vill se vilka av våra erfarenheter de kan ta med sig i sitt arbete framåt, avslutar Anna Hallin.

Så här ser inköpsprinciperna för livsmedel ut

Här är några exempel på de gemensamma principerna för livsmedelsinköp som ställs:

 • Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska efterfrågas vid alla inköp av animaliska livsmedel.  Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga principer i den svenska djurskyddslagstiftningen.
 • Foder ska under hela uppfödningstiden vara fritt från icke certifierad soja och GMO i märkningspliktig mängd.
 • Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund, prioriteras.
 • Fisk och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som "Bra" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista, undantag för lax där ”var försiktig med” accepteras.
 • Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.
 • Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.
 • Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till slutkund.
 • Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämne som till exempel, Bisfenol A.
 • All palmolja ska vara certifierad och ansvarsfullt producerad.
 • Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på slutna kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i koldioxidekvivalenter.
 • Respektive upphandlande myndighet beslutar om sina egna ekologiska mål.

Länkar

Pressmeddelande Region Halland

Läs mer om hur Kungsbacka kommun arbetar med att ställa krav på maten

Bærekraftig mat i offentlig sektor: erfaringer fra Sverige og Danmark - DFØ (dfo.no)

Kontakta gärna

Fredrik Hansson (C), 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i nämnden för Service
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se 

Anna Hallin, hållbarhetssamordnare Inköp, förvaltningen för Service
0300-83 41 43
anna.hallin@kungsbacka.se

Annika Åkerlund, verksamhetschef Måltid, förvaltningen för Service
0300-83 43 36
annika.akerlund@kungsbacka.se