Så arbetar vi för att minska antalet suicid och suicidförsök

2 september antog Kungsbacka kommun en handlingsplan för suicidprevention. Den ska skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och samordnat arbete riktat mot både invånare och medarbetare.

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör många delar av samhälletFörra veckan antog vi i Kungsbacka kommun en handlingsplan för suicidprevention. Idag 10 september är det suicidpreventiva dagen – en dag som ska uppmärksamma arbetet med att förhindra suicid.

Handlingsplanen ska skapa struktur i arbetet 

Sedan 2 september har Kungsbacka kommun en handlingsplan för suicidprevention. Den utgår från den regionala handlingsplanen som antogs i mars 2021men är anpassad efter kommunens behov, förutsättningar och ansvarsområden. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök i kommunen ska minska. 

Den kommunala handlingsplanen för suicidprevention kommer att ge oss som kommun en struktur i det suicidpreventiva arbetet. Den ska skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och samordnat arbete i Kungsbacka. Den belyser även suicid och psykisk ohälsa ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett medarbetarperspektiv.  

– Handlingsplanen innebär att vi vill satsa på att arbeta och samarbeta mer strukturerat och långsiktigt med att motverka allvarlig psykisk ohälsa. Vi vill motverka stigma och tabu kring suicid och öka kunskapen hos såväl medarbetare som invånare i frågor som handlar om suicid och psykisk ohälsa, säger Maria Aviles Kindesjö, Folkhälsoutvecklare i Kungsbacka kommun.

Anledningen till att vi har en kommunal handlingsplan först nu är för att den regionala handlingsplanen efterfrågade ett mer strukturerat arbete på lokal och kommunal nivå. I Kungsbacka kommun har vi under en lång tid arbetat med frågor som handlar om psykisk ohälsa och suicid, och handlingsplanen blir nu en naturlig fortsättning och som ska stärka samarbetet inom kommunen i detta arbete. 

Hur ska handlingsplanen hjälpa invånare och medarbetare? 

Under hösten kommer vi att genomföra flera utbildningsinsatser, riktade både till medarbetare och allmänheten. Dessa utbildningar ska höja kunskapen om hur man bemöter människor som befinner sig i kris eller har suicidtankar. Samtidigt kommer vi också arbeta för att påbörja arbete med att ta fram och förbättra rutiner för hur vi bemöter medarbetare med psykisk ohälsa och suicid hos medarbetare. Vi kommer också att undersöka om det finns platser i kommunen som behöver åtgärdas för att förebygga suicid.

Vi fortsätter också med det viktiga arbetet med en mångfald av främjande insatser för att stärka den psykiska hälsan. 

– Vi har många insatser på andra områden som inte syns i den här handlingsplanen, men som såklart också spelar en viktig del i att stärka invånarnas psykiska hälsa. Exempel på det är fritidsaktiviteter för barn och unga, förebyggande skolhälsovård, insatser från socialtjänsten, föreningsstöd och kultursatsningar på våra äldreboenden med mera, säger Maria. 

Kontakta gärna