Anneberg och Älvsåker

Skårby 2:3, bostäder

Aktuellt

15 augusti 2019 gav byggnadsnämnden uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för bostäder inom del av fastigheten Skårby 2:3. I vårt arbete med detaljplanen ingår att hålla både samråd och granskning där vi öppnar upp för synpunkter. Under samrådet kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte för allmänheten.

Beskrivning

Området ska kompletteras med nya bostäder i form av villor och radhus. Fastigheten är kommunägd och ligger inom utvecklingsområde för Anneberg-Älvsåker enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06. Området är även utpekat för bostäder på lång sikt enligt den fördjupade översiktsplanen för Anneberg-Älvsåker.

Syfte

Uppdraget med planläggningen av området syftar till att uppnå bättre integration och hållbart samhälle. Idag finns flerbostadshus i form av modulhus och tempohus på tillfälligt bygglov för att lösa boende för nyanlända. Kommunstyrelsen önskar att området planläggs för att komplettera med villor och radhus för bättre integration och mer hållbar samhällsplanering. Tanken är att flerbostadshusen som innehåller hyresrätter ska ingå i Ekstas bostadskö.

Detta har hänt

  • 2014 uppdrag om detaljplan för bostäder för nyanlända
  • 2016 detaljplanen pausad
  • 2017 flerbostadshus (modulhus) med 25 lägenheter byggs av Eksta på tillfälligt bygglov
  • 2019–2020 flerbostadshus (tempohus) med 52 lägenheter byggs av Eksta på tillfälligt bygglov
  • 2019 nytt uppdrag om detaljplan för bostäder på större del av fastigheten än tidigare

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna