Åsa

Åsa Centrum etapp 1: Åsa 4:144 m fl

Aktuellt

Granskningen avslutades 2 januari 2019 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.

Beskrivning

Planförslaget innebär att 44 bostäder kan byggas, kulturmiljön inom planområdet kan utvecklas och att banvallen kan användas som gång- och cykelväg. Detta är ett är första steg i förtätning av Åsa centrum.

Fördjupad översiktsplan för Åsa (FÖP Åsa) och planprogram för Åsa centrum ligger till grund för detta planförslag. Planprogrammet föreslår att Åsa centrum ska kompletteras med bostäder, verksamheter, mötesplatser och ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät.

En invånardialog genomfördes i samband med att planprogram för Åsa centrum togs fram. Utifrån utgångspunkterna i FÖP Åsa och planprogram för Åsa centrum har syftet med denna plan utarbetats.

Planförslaget ska möjliggöra:

• Attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden

• Förtätning i centrum genom komplettera med flerbostadshus

• Lyfta karaktären på Åsa stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling.

 

Deromes film med rundvandring runt deras hus i etapp 1 av Åsa centrum.

Mer om Åsa Centrum

Här kan du läsa mer om planförslaget för Åsa centrum: Åsa centrum

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna