Åsa

Lannekulla 20:5 m fl

Aktuellt

Den 13 mars 2019 antog byggnadsnämnden en ny detaljplan för Lannekulla 20:5 m fl. Detaljplanen är överklagad och överlämnad till Mark- och miljödomstolen. 

Detaljplaneförslaget i korthet

Genom en ny detaljplan, som tillåter större byggna­der än vad nuvarande plan gör, underlättas för året­runtboende inom området. Området har sedan tidi­gare anslutits till kommunalt vatten och avlopp.

Till följd av områdets välbevarade karaktär är det önskvärt att styra utformningen så att karaktären be­varas så långt som möjligt. Därför innehåller detalj­planeförslaget bestämmelser som reglerar högsta byggnadshöjd och största taklutning.

Förslaget om en ny detaljplan innebär också att de­lar av nu gällande detaljplan upphävs. Det gäller de södra delarna av området som idag har användningen allmän plats, park. Inom området där detaljplanen upphävs ligger sedan tidigare fyra arrendestugor. Ge­nom upphävandet av planen kommer dessa stugor att hamna utanför planlagt område vilket möjliggör en legalisering av dessa.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna