Åsa

Lannekulla 20:5

Aktuellt

Under perioden 6 mars till 3 april 2018 hölls samråd för förslag till ny detaljplan för Lannekulla 20:5 m fl. Just nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkter och göra justeringar och ändringar av planförslaget utifrån de synpunkter som inkom. Nästa steg i planeringsprocessen är granskning. Då kommer berörda sakägare, grannar och myndigheter att återigen ges möjlighet att tycka till om planen. Samråd planeras ske under hösten 2018.

Syfte med detaljplanen

Samrådsförslaget syftar till att skapa möjlighet för permanentboende för fastigheterna i Lannekulla 20:5 m. fl. genom att öka byggrätten. Förslaget är även att medge byggrätter för de fem hus som idag ligger på parkmark.

Området har en välbevarad karaktär och är det önskvärt att styra utformningen så att denna karaktär bevaras så långt som möjligt.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna