Fjärås

Äskatorp Fjärås station

Aktuellt

Ett förslag till detaljplan var ute på samråd i slutet av 2016. Nu ska inkomna synpunkter sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse.

Beskrivning

Detaljplanearbetet för etapp 2 startade 2016. Planområdet utgörs av del av fastigheten Äskatorp 4:19 och är cirka fyra hektar stort. Kommunen äger marken. Syftet med planen är att skapa möjligheter för etablering av företag och verksamheter. Med sitt goda transportläge och exponering mot E6 kan det bli ett attraktivt område för etablering. Fler än 40 000 fordon passerar varje dag området vid Äskatorp. Det gör det till ett unikt skyltläge för de företag som etablerar sig men ställer också höga krav på gestaltning av byggnader och området i övrigt.

Det här ska planläggas

  • verksamheter

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna