Fjärås

Hanhals VA-utbyggnad

VA-utbyggnad av Hanhals väster om E6

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidsplanen för inrättande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt utbyggnad av detsamma för Hanhals väster om E6. Området omfattar cirka 130 fastigheter. Förvaltningen för Teknik håller nu på med förprojektering av området.

Förprojektering

Förprojektering innebär bland annat att hitta den bästa tekniska lösningen och placering för VA-ledningar och pumpstationer. Därför gör Teknik bland annat fältstudier på plats. För att avgränsa verksamhetsområdet kommer ägare till fastigheter inom markeringen på kartan (under Dokument nedan) att få brev om vilken information vi behöver från fastighetsägarna för vårt arbete i detta skede. Utskicket kommer i april 2018.

Fastigheter öster om E6 har privata spillvattenledningar och ingår idag inte i verksamhetsområdet. Vilka fastigheter som kommer inom verksamhetsområde för VA är ännu inte fastlagt.

Tidplan

Enligt domstolsbeslut ska utbyggnad av spillvattennätet vara klart senast 31 december 2021. Vår preliminära tidplan för projektering och byggnation ser ut som följer.

  • Förprojektering klar hösten 2018
  • Detaljprojektering klar hösten 2019
  • Byggnationsstart hösten/vintern 2019
  • Inkoppling av fastigheter vintern 2021

Ändringar i tidplanen kan till exempel bero på besvärliga förutsättningar eller att vi inväntar beslut från andra myndigheter.

Mer information om VA-utbyggnad i Kungsbacka och den normala gången för fastighetsägare vid en utbyggnad hittar du här.

Har du frågor, kontakta

Projektledare Åsa Wester
0300-83 88 98
asa.vester@kungsbacka.se