Fjärås

Hanhals VA-utbyggnad

VA-utbyggnad av Hanhals väster om E6

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidsplanen för inrättande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt utbyggnad av detsamma för Hanhals väster om E6. Området omfattar cirka 130 fastigheter. Förvaltningen för Teknik håller nu på med projektering av området.

Fastigheter öster om E6 har privata spillvattenledningar och ingår idag inte i verksamhetsområdet. Vilka fastigheter som kommer inom verksamhetsområde för VA är ännu inte fastlagt.

Tidplan

Enligt domstolsbeslut ska utbyggnad av spillvattennätet vara klart senast 31 december 2021. Vår preliminära tidplan för projektering och byggnation ser ut som följer.

  • Detaljprojektering klar hösten 2019
  • Byggnationsstart hösten/vintern 2019
  • Inkoppling av fastigheter vintern 2021

Ändringar i tidplanen kan till exempel bero på besvärliga förutsättningar eller att vi inväntar beslut från andra myndigheter.

Mer information om VA-utbyggnad i Kungsbacka och den normala gången för fastighetsägare vid en utbyggnad hittar du här.

Har du frågor, kontakta

Projektledare Åsa Wester
0300-83 88 98
asa.vester@kungsbacka.se