Fjärås

Må 3:13

Aktuellt

Detaljplan Må 3:13 är nu ute på granskning. Mellan den 8:e januari och 5:e februari kan du lämna in dina synpunkter och tycka till om planförslaget.

Synpunkter skickas till:
samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun,
samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

De synpunkter som lämnades i samband med samrådet finns bifogade i samrådsredogörelsen, där du även kan läsa om hur synpunkterna har hanterats i planförslaget.

Beskrivning

Förslaget innebär att cirka 150 bostäder i form av småhus och flerbostadshus byggs inom planområdet. Bostäderna är av en blandning av friliggande hus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Planen innehåller även byggrätt för en förskola.

Området ligger inom utvecklingsområde för Fjärås i översiktsplanen för Kungsbacka 2006 och utanför detaljplanerat område.

Exploatör

Derome Hus AB.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen andra/tredje kvartalet 2019.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna