Fjärås

Må 3:13

Aktuellt

Granskningen avslutades 5 februari 2019 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.

Beskrivning

Förslaget innebär att cirka 150 bostäder i form av småhus och flerbostadshus byggs inom planområdet. Bostäderna är av en blandning av friliggande hus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Planen innehåller även byggrätt för en förskola.

Området ligger inom utvecklingsområde för Fjärås i översiktsplanen för Kungsbacka 2006 och utanför detaljplanerat område.

Exploatör

Derome Hus AB.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen andra/tredje kvartalet 2019.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna