Frillesås

Frillesås Rya 1:216 & 1:132

Aktuellt

Samrådet om förslag till ny detaljplan för handel inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132 är avslutat. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Planområdet ligger i centrala Frillesås intill korsningen mellan Göteborgsvägen och Torstensviksväg. Planområdet omfattar en yta på cirka 6 000 kvadratmeter och omfattar främst kvartersmark. Detaljplanen syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad/omstrukturering av verksamhetsbyggnaden norr om torget.

Samrådsförslaget som ställdes ut under hösten 2018 omfattade även bostäder samt en ny parkeringslösning. Efter samrådet har detaljplanen reviderats och bostäder samt ny parkeringslösning ingår inte längre i detaljplaneförslaget.

Status och dokument

Kontakta gärna