Frillesås

Nu kan du tycka till

5 juli - 16 aug 2019

Frillesås Rya 1:216 & 1:132

Aktuellt

Nu är detaljplan för handel inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132 ute på granskning. Under granskningstiden kan du som invånare kan tycka till om förslaget. Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 16 augusti 2019.

Lämna synpunkter

Du kan skicka in via vår e-tjänst:

E-tjänst; Lämna synpunkter 

Eller till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun, 
samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

De synpunkter som lämnades i samband med samrådet finns bifogade i samrådsredogörelsen. I samrådsredogörelsen du även kan läsa om hur synpunkterna har hanterats i planförslaget.

Beskrivning

Planområdet ligger i centrala Frillesås intill korsningen mellan Göteborgsvägen och Torstensviksväg. Planområdet omfattar en yta på cirka 6 000 kvadratmeter och omfattar främst kvartersmark. Detaljplanen syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad/omstrukturering av verksamhetsbyggnaden norr om torget.

Samrådsförslaget som ställdes ut under hösten 2018 omfattade även bostäder samt en ny parkeringslösning. Efter samrådet har detaljplanen reviderats och bostäder samt ny parkeringslösning ingår inte längre i detaljplaneförslaget.

Status och dokument

Kontakta gärna