Kullavik

Bolsheden 1:40 i Släp

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 9 februari 2017.

Beskrivning

Ägarna till fastigheten Bolsheden 1:40 i Släp vill bygga hyresbostäder i flerbostadshus på fastigheten. Området ligger i direkt anslutning till Bolshedens verksamhetsområde.

Det här ska planläggas

Ett nytt bostadsområde innehållande 10-20 lägenheter inom fastigheten Bolsheden 1:40.

Exploatör

Fredholms Teknik AB

Status och dokument

Kontakta gärna