Kullavik

Bolsheden 1:2, verksamhetsområde

Aktuellt

Byggnadsnämnden beslutade att samråda om förslaget till detaljplan. Samrådet ägde rum hösten 2017. Just nu pågår arbetet med att ta fram en granskningshandling. 

Beskrivning

Bolshedens verksamhetsområde är mycket attraktivt och ska utökas söderut.

Det här ska planläggas

Mark för verksamhetslokaler.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen våren 2020.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna