Kullavik

Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

Aktuellt

Granskning har varit under hösten 2018 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.    

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att tillskapa en byggrätt för ett garage inom fastigheten Kyvik 2:53 i anslutning till fastighetens anslutningsväg i söder samt att tillskapa en ny fastighet om ca 900 kvm med byggrätt för bostadsändamål inom fastigheten Släps-Kullen 2:12.

Byggrätten inom Släps-Kullen 2:12 placeras så att de största hällarna med berg i dagen inte får bebyggas och utformas så att bebyggelsen följer bergets form.

Det här ska planläggas

En ny villatomt

En byggrätt för garage

Exploatör

Privat

Aktuellt

Granskning har varit under hösten 2018 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.    

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna