Kullavik

Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen av kommunfullmäktige 13 augusti och vann laga kraft 16 september 2019.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att tillskapa en byggrätt för ett garage inom fastigheten Kyvik 2:53 i anslutning till fastighetens anslutningsväg i söder samt att tillskapa en ny fastighet om ca 900 kvm med byggrätt för bostadsändamål inom fastigheten Släps-Kullen 2:12.

Byggrätten inom Släps-Kullen 2:12 placeras så att de största hällarna med berg i dagen inte får bebyggas och utformas så att bebyggelsen följer bergets form.

Det här ska planläggas

En ny villatomt

En byggrätt för garage

Exploatör

Privat 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna