Kullavik

Nu kan du tycka till

Granskning 13 aug - 3 sep 2019

Kyvik 4:194 m fl, gruppbostad och förskola

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för gruppbostad och förskola inom Kyvik 4:194 i Kullavik har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Fastigheterna behöver användas som korttidsboende för barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar 10 till 15 barn upp till 18 år. Nuvarande detaljplan medger förskola. Den nya detaljplanens syfte är att utöver nuvarande användningsområde även planlägga för gruppbostad. Planområdet ligger i Kullaviks centrum och omfattar drygt 3 400 kvadratmeter.

Det här ska planläggas

Planlägga för gruppbostad och förskola.

Tidplan

Vi beräknar att detaljplanen blir antagen under tredje kvartalet 2019.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna