Kullavik

Nu kan du tycka till

Granskning 11 - 25 sep 2019

Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplan för fastighet Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147 i Kullavik. Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 25 september 2019.

Lämna synpunkter

Du kan skicka in via vår e-tjänst:

E-tjänst; Lämna synpunkter 

Eller till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun, 
samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett fristående garage samt förhindra en framtida avstyckning av fastigheten Släps-Kullen 2:301. Huvudbyggnaden på Släps-Kullen 2:301 är delvis placerad på prickad mark i befintlig detaljplan, det vill säga mark som inte får bebyggas. Vid upprättande av ny detaljplan legaliseras även befintlig huvudbyggnad. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna