Kullavik

Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

Aktuellt

Granskning av förslag till ny detaljplan för Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett fristående garage samt förhindra en framtida avstyckning av fastigheten Släps-Kullen 2:301. Huvudbyggnaden på Släps-Kullen 2:301 är delvis placerad på prickad mark i befintlig detaljplan, det vill säga mark som inte får bebyggas. Vid upprättande av ny detaljplan legaliseras även befintlig huvudbyggnad. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna