Kullavik

Nu kan du tycka till

Samråd 7-28 maj 2019

Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplanen för bostäder inom Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147 i Kullavik. Samråd pågår 7 till 28 maj 2019. Handlingar finns att titta på här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast 28 maj. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret
@
kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande med möjlighet till begränsat förfarande. Om samtliga i sakägare i samrådskretsen godkänner planförslaget vid samrådet kan kommunen utesluta granskningen.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett fristående garage samt förhindra en framtida avstyckning av fastigheten Släps-Kullen 2:301. Huvudbyggnaden på Släps-Kullen 2:301 är delvis placerad på prickmark i befintlig detaljplan, det vill säga mark som inte får bebyggas. Vid upprättande av ny detaljplan legaliseras även befintlig huvudbyggnad. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna