Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Borgmästareplatsen temalekpark

Kungsbacka kommun planerar en temalekpark på Borgmästareplatsen. Temalekparken ska vara en kombination av lekplats och park där besökare i alla åldrar ska kunna vistas och trivas. Målet är att temalekparken ska bli en unik och attraktiv mötesplats i Kungsbacka med både grönska och lek.

Bakgrund

För stadslivet är det viktigt med mötesplatser för att ge förutsättningar för ett rikt socialt liv. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs även att för att uppnå en god boendemiljö behövs närhet till grönska. Området längs ån ska utvecklas till stadens genomgående grönstråk då dess centrala läge ger god tillgänglighet för många.

Lekparkens placering kommer bli på Borgmästareplatsen och är vald då platsen har en naturlig koppling till befintliga grön- och rekreationsstråk längs Kungsbackaån samt närhet till både Kungsmässan och kulturhuset Fyren. Temat blir fågel-fisk-mittemellan.

Invånardialog

Det är Kungsbacka kommun, förvaltningen för Teknik som ansvarar för projektet. För att få veta vad invånarna önskar genomförde vi en invånardialog under hösten 2016. Idéer och synpunkter från invånardialogen ingår i vårt planeringsunderlag för temalekparken.

Tidplan

Arbetet startar i september 2018 och beräknas vara klart till sommaren 2019.

Kontakta gärna

Landskapsarkitekt Malin Gustafsson
0300-83 41 03
malin.gustafsson@kungsbacka.se