Kungsbacka stad

Klovsten

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 19 juni 2018. Nästa steg är att Byggnadsnämnden tar fram ett förslag till detaljplan.

Beskrivning

Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Avgränsningen av programområdet österut har skett med hänsyn till Kungsbackaskogens rekreationsvärden och därför kommer inga ingrepp att göras i det området.

Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Det som är aktuellt just nu är att en bensinstation i centrala Kungsbacka flyttas till Klovsten. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag.

Planeringsläge

I kartan är det markområde som ägs av Fastighets AB Balder markerat i svart. I övrigt ägs marken i gemenskap av Kungsbacka kommun och Viavest/Lastbilcentralen i Kungsbacka AB.

Målsättning

Arbetet med detaljplan för etapp 1 påbörjas under 2018 och beräknas bli antagen vid årsskiftet 2019/2020.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna