Kungsbacka stad

Nu kan du tycka till

Samråd 21 november - 21 december

Klovsten, verksamhetsområde

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för Klovsten verksamhetsområde inom fastighet Ysby 1:21 m.fl. Samråd pågår mellan 21 november och 21 december 2019. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 21 december 2019. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Välkommen på informationsmöte

Måndag 9 december klockan 17:30 har vi samrådsmöte i stadshusets entré. Vi kommer att informera om projektet och svara på frågor. 

Beskrivning

Kungsbacka kommun planerar för ett nytt verksamhetsområde i Kungsbacka stad. Detaljplaneförslaget möjliggör byggnation av lokaler för verksamheter, industri med tillhörande kontorslokaler samt centrumändamål. Totalt omfattar området cirka 22,5 hektar.

Planområdet är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum och länkas samman med staden via väg 158. Det finns goda förutsättningar för kollektivt resande till och från verksamhetsområdet samt att det finns gång- och cykelstråk i anslutning till området. 

Planen föreslår kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen ansvarar för vägar och dagvattenanläggningar i området.

Planeringsläge

I kartan är det markområde som ägs av Fastighets AB Balder markerat i svart. I övrigt ägs marken i gemenskap av Kungsbacka kommun och Viavest/Lastbilcentralen i Kungsbacka AB.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna