Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Översvämningsskydd Kolla

Kungsbacka kommun planerar att anlägga ett översvämningsskydd längs Kungsbackaåns västra sida vid Kolla. Skyddet behövs för att minska riskerna för översvämning vid höga vattenflöden.

Utformning av översvämningsskyddet

Översvämningsskyddet planeras på en sträcka av cirka 800 meter utmed den västra sidan av gång- och cykelvägen som löper längs ån. Genom att lägga skyddet på västra sidan av gångvägen blir höjden på skyddet lägre och promenadstråket bibehåller kontakten med ån.

Skyddet utgörs längs större delen av sträckan av en tätspont som kläs in med träkompositbrädor i en ljusgrå färg. En annan lösning används i korsningspunkter med anslutningsvägar till området väster om skyddet. Där höjs gång- och cykelvägen upp och ett tätmembran (gummiduk) byggs in i vägens uppbyggnad. Upphöjningen är tillgänglighetsanpassad med en flack lutning. Med denna utformning fungerar skyddet oberoende av portar som manuellt ska stängas eller öppnas.

En tredje variant av skydd finns längs avsluten i norr och söder, där utgörs skyddet av en gräsbevuxen tät vall.

Tillsammans med tätskärmen anläggs en pumpanläggning som pumpar ut dag- och markvattnet inifrån området ut i ån då vattenstånden är för höga för att det ska kunna rinna ut med självfall.

Förstärka goda kvaliteter

Förslaget på utformning syftar till att översvämningsskyddet upplevelsemässigt ska märkas så lite som möjligt, samtidigt som områdets goda kvaliteter lyfts fram och ett mer attraktivt vattennära parkstråk för rekreation skapas. De traditionella parkbänkarna längs sträckan får sällskap av ytor med andra typer av sittplatser som placeras i grupp och enskildhet. På så sätt skapas tillfälle för umgänge, vila och reflektion.

Att lyfta fram grönskan och kontakten med naturen längs sträckan är viktigt och de nya platsbildningarna kommer att omgärdas av planteringsytor med blommande perenner, lök, prydnadsgräs, buskar och träd. Detta tillskott på variationsrika planteringar bidrar till ekosystemtjänster som resiliens, luftrening och livsmiljöer. Om du vill veta mer om olika typer av ekosystemtjänster kan du läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Upprustning av gång- och cykelstråk

I samband med anläggningen av översvämningsskyddet rustar vi upp gång- och cykelvägen. På ett par ställen flyttar vi gång- och cykelvägen något västerut. Justeringarna utförs bland annat för att få en bättre sikt. Vi breddar gång- och cykelvägen till 3,2 meter längs hela sträckan och ser över belysningen.

Markarbete nära vatten

En del av de planerade markarbetena kommer att utföras inom det område som nås av Kungsbackaån vid högsta högvatten. Vid utloppet för pumpanläggningen krävs erosionsskydd vid åkanten och ute i ån. För detta arbete krävs tillstånd enligt 11 kap miljöbalken vilket söks hos Mark - och miljödomstolen.

Utförda markundersökningar har indikerat viss förekomst av föroreningar i befintligt fyllnadsmaterial inom området. Föroreningarna är inte så omfattande att en sanering av marken kan bli aktuell (liknande den som utfördes i föregående etapp av översvämningsskyddet vid Signeskulle) men jordmassorna ska kontrolleras under byggtiden och det finns restriktioner kring hur massorna får lov att användas. Sedimenten ute i ån innehåller höga halter av flera föroreningar vilket gör att arbete ute i ån noga ska kontrolleras. För detta krävs en anmälan enligt 9 kap miljöbalken.

Samråd

För att informera närboende, myndigheter och övriga intresserade om planerade åtgärder, genomfördes mellan 5 september och 17 oktober 2016 ett samråd. Under denna period gavs tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter. Samrådet utfördes enligt 6 kap 4 § miljöbalken som en del av ansökan till Mark- och miljödomstolen. Underlag för samrådet finns under Dokument nedan. I Samrådsredogörelsen finns en sammanställning av de frågor och synpunkter som inkom under samrådstiden.

Vad händer nu?

Vi har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Deras behandling beräknas ta cirka ett år. Efter det skall en entreprenör handlas upp genom offentlig upphandling. Byggstart tidigast efter sommaren 2019.

Läs även om ny detaljplan för Kolla översvämningsskydd

Kontakta gärna

Projektledare Liw Rehnström
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se