Kungsbacka stad

Tölö 5:38, gruppbostäder

Aktuellt

Byggnadsnämnden antog 2016-12-08 detaljplan för Tölö 5:38 i Kungsbacka stad.
Antagandehandlingar finns att läsa i högerspalten.
Beslut om antagande har överklagats under besvärstiden. Ärendet har hanterats av Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen och är nu vidare överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Beskrivning

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder på fastigheten. Kommunen har för avsikt att bygga två gruppboenden på fastigheten.

Det här ska planläggas

Två gruppbostäder. Preliminärt beräknas boendet ha 12 lägenheter samt personalutrymmen.

Tidplan

Överklagad vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Status och dokument

Kontakta gärna