Kungsbacka stad

Borgmästarebron

Ny bro över Kungsbackaån på Borgmästaregatan

Befintlig bro på Borgmästaregatan klarar i nuläget endast belastning av gång- och cykeltrafik. För att åter kunna öppna upp för fordonstrafik på Borgmästaregatan över Kungsbackaån krävs en helt ny bro. Den nya bron kommer att anläggas på samma plats.

Bakgrund

Befintlig bro är byggd 1955 och breddades 2002. Vid en renovering under våren 2019 upptäcktes att ett stort antal armeringsjärn inne i betongen hade gått av. Bron har därför varit avstängd för fordonstrafik sedan maj 2019. Under sommaren konstaterades att bron var i så pass dåligt skick att den måste rivas för att ge plats åt en helt ny bro.

Pågående arbete

Arbete med projektering av den nya bron har påbörjats. Anläggning av broar över vatten kan kräva en tidskrävande tillståndsprocess. Denna pågår parallellt med projekteringen.

I och intill bron ligger dessutom många ledningar (el, tele, bredband, vatten, fjärrvärme). Innan bron kan rivas måste dessa flyttas eller på annat sätt tas om hand med tillfälliga lösningar.

När nödvändiga tillstånd, projektering samt ledningsomläggning är klara kan en upphandling av entreprenör utföras och byggnation startas. Tidplan för projektet är ännu inte fastställd.

Mer information

Projektledare Liw Rehnström
0300-83 81 07
liw.renhstrom@kungsbacka.se