Kungsbacka stad

Cirkulationsplats, Arendalsleden-Varlavägen

Detaljplan gäller för cirkulationsplats inom del av fastighet Varla 2:198 och Varla 3:22. 

Aktuellt

Granskning av förslag till ny detaljplan för cirkulationsplats Arendalsvägen-Varlavägen har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av cirkulationsplatsen i korsningen Arendalsleden-Varlavägen med ytterligare ett körfält i cirkulationen och bredda tillfarten av östra Arendalsleden och södra Varlavägen med ett körfält i båda riktningar. Planförslaget har sedan samrådet reviderats med hänsyn till inkomna synpunkter.

Cirkulationsplatsen Arendalsleden - Varlavägen är i dagsläget en av de mer trafikerade cirkulationsplatserna i Kungsbacka och behöver därför utvidgas. Arendalsleden är ansluten till trafikplats Kungsbacka norra i väster och Göteborgsvägen i öster och fungerar som en av de större matarlederna in och ut ur Kungsbacka. 

Övrigt

Planförslaget är den första etappen av två, där etapp två berör en utbyggnad av Varlavägen från Arendalsleden ned till Tölö tvärled.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna