Kungsbacka stad

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Vi skapar en renare, friskare Kungsbackafjord med framtidens avloppsrening. Med utbyggnaden av Hammargårds reningsverk gör Kungsbacka sin enskilt största satsning på en hållbar utveckling för framtiden.

Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Målsättningen är att ligga i internationell framkant när utbyggnaden är klar, preliminärt tidigast 2025.

Beslutet om uppdraget togs av nämnden för Teknik i december 2018, se Dokument nedan.

Ökande invånarantal

Orsaken till utbyggnaden är att Kungsbackas befolkning ökar. Hammargårds avloppsreningsverk tar idag emot avloppet från motsvarande 41 000 personer, och har tillstånd för 52 000. Den framtida belastningen på verket prognostiseras till 61 000 år 2035 och 78 000 år 2050. Med en säkerhetsmarginal på cirka 20 procent (ifall Kungsbacka skulle växa mer än prognoserna) innebär det att den kommunala avloppsreningen behöver dimensioneras för 75 000 år 2035 och 98 000 år 2050.

Olika alternativ

Det renade vattnet från Hammargård släpps idag ut i den nedre delen av Kungsbackaån som mynnar i Kungsbackafjorden. Eftersom miljön i Kungsbackafjorden är känslig och ett Natura 2000-område har en förstudie (se Dokument nedan) listat olika alternativ för ökning av kapaciteten på kommunens avloppsrening:

  • att ersätta Hammargård och bygga ett nytt verk på en annan plats i kommunen, med utlopp i Kattegatt.
  • att bygga en lång ledning (utloppstub) genom hela Kungsbackafjorden för att släppa ut det renade vattnet i Kattegatt.
  • att utöka och modernisera verkets process till en högre grad av rening så att havsmiljön i Kungsbackafjorden inte påverkas negativt.

Av de olika alternativen har vi beslutat oss för det sistnämnda, att uppgradera Hammargård. Det har fördelen att ingen ny mark behöver exploateras och inga nya ledningar behöver dras. Det är också det billigaste alternativet. I uppdraget ingår att titta på att det nya verket även ska kunna rena avloppsvattnet från läkemedelsrester, något som inte sker idag.

Kostnad

Kostnaden för det nya avloppsreningsverket beräknas ligga i storleksordningen 400-500 miljoner kronor. Det blir den största enskilda miljöinvesteringen i Kungsbacka kommun på flera decennier.

Ett reningsverk bekostas inte av skattemedel utan finansieras genom VA-taxan. Beroende på den slutgiltiga kostnaden beräknas det nya verket innebära en taxehöjning på mellan 4 och 5 procent årligen under fem år, utöver ordinarie taxehöjningar.

Tidsplan

Under 2019 tar vi fram underlaget för en ansökan om miljötillstånd. Ansökan beräknas vara klar att skicka in till Mark- och miljödomstolen i början av 2020. Domstolens behandling väntas ta ungefär ett år. Efter besked om miljötillstånd planerar vi att gå ut med förfrågningsunderlaget för upphandlingen av entreprenaden våren 2021. Byggstart tidigast 2022, och verket skulle kunna vara i drift 2025.

Så funkar ett avloppsreningsverk

Via den här länken till Gryaab (Ryaverket i Göteborg) kan du se hur deras avloppsreningsverk fungerar. Vi har inte samma metod i Kungsbacka, men detta ger en uppfattning om att det är många olika steg i processen att rena avloppsvatten.

Kontakta gärna

Projektledare Åsa Vester
0300-83 88 98
asa.vester@kungsbacka.se