Kungsbacka stad

Kolla Parkstads förskola

Kolla Parkstads förskola behöver byggas om. Bakgrunden är en dom från Mark- och miljööverdomstolen som upphäver bygglovet. På vilket sätt förskolan ska byggas om är inte klart men planering av arbetet pågår.

Förskolan och bygglov

Kolla förskola uppfördes 2013-2014, efter att kommunens fastighetsenhet ansökt om bygglov som beviljades av byggnadsnämnden. I samband med att bygglovet överklagades i juni 2014 konstaterade länsstyrelsen att grannfastigheterna inte fått möjlighet att yttra sig över bygglovet. Bygglovet blev därför upphävt på formella grunder.

Efter ny ansökan om bygglov så beviljade byggnadsnämnden bygglov i december 2014. Flera överklagandeprocesser följde i länsstyrelse och olika domstolsinstanser under åren därefter, eftersom grannfastighetens ägare ansåg att förskolebyggnadens gavel låg för nära deras hus. Bygglov beviljades och upphävdes i olika omgångar till dess mark- och miljööverdomstolen som slutinstans gav grannarna rätt och i november 2017 upphävde bygglovet.

Under överklagandeprocesserna har kommunen och fastighetsägarna haft kontakter om att lösa situationen utan hjälp av rättsväsendet. Det har inte lett till någon överenskommelse eftersom parternas uppfattningar legat för långt isär.

Kort om domen

Mark- och miljööverdomstolen beslöt i november 2017 att upphäva underrättens dom och upphäva bygglovet för Kolla Parkstads förskola.

Det är framförallt begreppet betydande olägenhet som varit central i målet. När byggnadsnämnden beviljade bygglov så bedömdes att gavelns läge följde bestämmelserna i detaljplanen och att den inte var en betydande olägenhet för grannfastigheterna. Mark- och miljööverdomstolen tolkade detaljplanen på ett annat sätt och deras bedömning blev att gaveln låg så nära att det innebar en betydande olägenhet för grannarna.

Domen får inte enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljööverdomstolar inte överklagas.

Vad händer nu?

Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att det inte finns något bygglov för förskolan. En förutsättning för att få ett bygglov är att byggnadens utformning ändras så att den betydande olägenheten upphör. Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag att riva och bygga om gaveln.

Under ombyggnationen är utgångspunkten att den ska påverka barnen och verksamheten så lite som möjligt. Föräldrar och pedagoger på förskolan kommer löpande att få information om vad som händer med förskolan, både inför och under byggnationen.

Klart med byggentreprenör

Kbab blir totalentreprenör för ombyggnation av Kolla Parkstads förskola. Både Kbab och deras underleverantörer var med och byggde förskolan. Vi har som mål att arbetet ska komma igång under september-oktober 2018 men det beror på när bygglovet blir klart.

Möta kommande behov

Ombyggnationen av Kolla Parkstads förskola är fortfarande under planering och inga beslut är tagna. En projektgrupp arbetar med att ta fram förslag och lösningar för förskolan. I samband med den här situationen tittar kommunen även långsiktigt på utvecklingen för att möta kommande behov i området.

Nyheter och pressmeddelanden

2018-01-10, Förslag om att bygga om Kolla Parkstad förskola
2017-11-15, Bygglovet för Kolla Parkstads förskola har fått avslag i högsta rätten
2018-03-12, Nytt förslag för Kolla Parkstads förskola

Frågor och svar

Självklart blir det många frågor vid ett ärende som detta. Här försöker vi samla många av de vanliga frågorna och ge svar på dem.

Frågor och svar

Kontakta gärna