Kungsbacka stad

Kvarteret Banken

Aktuellt

Granskningen avslutades 13 november 2018 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.

Beskrivning

Kvarteret ligger inom ett område i innerstaden med riksintresse för kulturmiljövård. Syftet med detaljplanen är att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samtidigt som förutsättningarna för utveckling av kvarteret möjliggörs.

Förslaget innebär att kvarteret Banken kompletteras med verksamhetslokaler mot gator och på gården bakom gallerian samt att cirka 60 nya bostäder byggs. I förslaget ingår att bebygga den så kallade brända tomten.

Det här ska planläggas

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ny bebyggelse med bostäder och verksamheter, bevarande och utveckling av gårdsmiljön.

Fornlämningar

Parallellt med detaljplanen sker en process med fornlämningar. Hela innerstaden är en fornlämning och alla fastighetsägare behöver göra de undersökningar och söka de tillstånd som krävs.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna