Kungsbacka stad

Södra porten, planprogram

Aktuellt

Samrådet av planprogram för bostäder och verksamheter vid Södra porten har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

Kungsbacka kommun vill skapa en tydlig entré söderifrån mot Kungsbacka stad från Varbergsvägen. Programområdet består till största delen av jordbruksmark med en gård vid Hammerövägen. I norr gränsar området till bostadsbebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutade 16 juni 2015 §143 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en förstudie för nytt bostadsområde utefter förfrågan från fastighetsägarna.

Beskrivning

Planprogrammet ska kartlägga områdets förutsättningar samt ta fram förslag på struktur för området med bland annat gatunät, dagvattenhantering och bebyggelse med bostäder, verksamhetslokaler och kommunal service. Planprogrammet ska ligga till grund för detaljplanläggning.

Status och dokument

Kontakta gärna