Kungsbacka stad

Nu kan du tycka till

4 jun-2 jul 2019

Södra porten, planprogram

Aktuellt

Nu kan du tycka till om planprogrammet Södra porten för bostäder och verksamheter inom fastigheterna Hammerö 1:11, 10:7 och 4:15. Samråd pågår 4 juni till 2 juli 2019. Handlingar finns att titta på här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast 2 juli 2019. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret
@
kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Bakgrund

Kungsbacka kommun vill skapa en tydlig entré söderifrån mot Kungsbacka stad från Varbergsvägen. Programområdet består till största delen av jordbruksmark med en gård vid Hammerövägen. I norr gränsar området till bostadsbebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutade 16 juni 2015 §143 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en förstudie för nytt bostadsområde utefter förfrågan från fastighetsägarna.

Beskrivning

Planprogrammet ska kartlägga områdets förutsättningar samt ta fram förslag på struktur för området med bland annat gatunät, dagvattenhantering och bebyggelse med bostäder, verksamhetslokaler och kommunal service. Planprogrammet ska ligga till grund för detaljplanläggning.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna