Kungsbacka stad

Sydöstra centrum

Aktuellt

Samrådet för förslag till nytt planprogram för Sydöstra centrum har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Området kompletteras med bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser. Programmet visar på att det kan bli mellan 1 000 till 1 300 bostäder och att en tredjedel av ytan kan rymma verksamheter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna