Kungsbacka stad

Unga tjejers plats

Kungsbacka kommun planerar tillsammans med unga tjejer för en plats som ska byggas någonstans längs å-stråket i Aranäs (se karta under Dokument nedan).

Projektet ska svara på frågan: Vad saknar och önskar unga tjejer i Kungsbacka stads utemiljö? Resultatet ska bli en permanent platsförändring som kommer byggas höst 2019/vår 2020.

Projektet vill få unga tjejer delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen och visa att man kan vara med och påverka stadsplaneringen. Man vill också öka hälsan och utevistelse bland ungdomar samt få unga tjejer att känna sig trygga och delaktiga i formandet av vårt offentliga rum.

Bakgrund

Hälsan bland unga har länge visat en negativ utveckling. Unga flickor är en extra utsatt grupp, de både mår sämre och känner sig mer otrygga i det offentliga rummet.

I Kungsbackas Lupp*-undersökning från 2017 presenteras en stor könsskillnad i Kungsbacka med väsentligt sämre självskattad hälsa hos flickor jämfört med pojkar. 74 procent av flickorna (jämfört med 40 procent av pojkarna) anger att det har någon typ av hälsobesvär. I undersökningen framkom också att 1 av 3 flickor tycker att det finns för lite att göra på fritiden. Samma undersökningen visar även att unga har lågt förtroende för vuxenvärlden och känner sig inte lyssnade på. Bara 1 av 4 av de unga anger att de tror på möjligheten att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.

Den fysiska aktiviteten är lägre bland flickor än bland pojkar. Det offentliga rummet och spontanidrottsytor utnyttjas i mycket högre grad av pojkar än av flickor. Då utomhusvistelse minskar stress och ökar välbefinnandet kan detta vara en av faktorerna till att flickor upplever sämre hälsa än pojkar.

Invånardialog

Vid fem tillfällen under februari och mars 2019 sker invånardialog med en grupp tjejer från årskurs 2 på Aranäsgymnasiet. De kommer i sin tur samla in åsikter från andra unga tjejer i Kungsbacka genom ett frågeformulär.

Resultat

Resultatet ska bli en permanent platsförändring som kommer att byggas hösten 2019 längs å-stråket i Aranäs.

Tidplan

Arbetet startar i februari 2019 och förväntas vara klart vinter 2019/vår 2020.

*Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Kontakta gärna

Projektledare Annika Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se