Onsala

Iserås 4:89 Mariedalskrysset

Aktuellt

Detaljplan har vunnit laga kraft 26 juni 2018. 

Beskrivning

Planområdet är beläget vid Mariedalskrysset i södra Onsala, cirka två kilometer sydväst om Onsala kyrkby. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett lokalt centrum i Onsala med arbetsplatser, service och handel. Kontorshotell, dagligvaruhandel och gym är några exempel på verksamheter som nämns. 

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet i november 2012.

Trafikverket kommer att bygga en väganslutning söder om området. Arbetet med vägplanen påbörjades 2013 och vann laga kraft i november 2014. 

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Det här ska planläggas

Området ska planläggas för arbetsplatser, service och handel. Området är cirka 6,4 ha stort och avgränsas i väst av Gathes väg och i norr av Mariedalsvägen. Kommunen äger fastigheten Iserås 4:89 som utgör den huvudsakliga delen av planområdet. Den resterande delen av planområdet tillhör fastigheten Iserås 22:1 som ägs av Onsala Gårdar AB.

I detaljplanen medges en total byggnadsyta på cirka 11 300 kvadratmeter samt parkering. Maximal bruttoarea föreslås bli 17 000 kvm.

Exploatör

Onsala gårdar AB.

Läs mer på onsalagardar.se.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna