Onsala

Iserås 4:89 Mariedalskrysset

Aktuellt

Detaljplan har vunnit laga kraft 26 juni 2018. 

Beskrivning

Planområdet är beläget vid Mariedalskrysset i södra Onsala, cirka två kilometer sydväst om Onsala kyrkby. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett lokalt centrum i Onsala med arbetsplatser, service och handel. Kontorshotell, dagligvaruhandel och gym är några exempel på verksamheter som nämns. 

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet i november 2012.

Trafikverket kommer att bygga en väganslutning söder om området. Arbetet med vägplanen påbörjades 2013 och vann laga kraft i november 2014. 

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Det här ska planläggas

Området ska planläggas för arbetsplatser, service och handel. Området är cirka 6,4 ha stort och avgränsas i väst av Gathes väg och i norr av Mariedalsvägen. Kommunen äger fastigheten Iserås 4:89 som utgör den huvudsakliga delen av planområdet. Den resterande delen av planområdet tillhör fastigheten Iserås 22:1 som ägs av Onsala Gårdar AB.

I detaljplanen medges en total byggnadsyta på cirka 11 300 kvadratmeter samt parkering. Maximal bruttoarea föreslås bli 17 000 kvm.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna