Onsala

Sönnerbergen

Förslag om att inte ta fram ny plan

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan om en ny detaljplan för Sönnerbergen, Råö 16:1 med flera i Onsala. Förslaget till beslut är att inte ta fram en ny detaljplan. Det innebär att den plan som redan finns och som tillåter mindre fritidshus kommer att fortsätta gälla. Den enskilde får fortsättningsvis alltså inte bygga större än vad detaljplanen tillåter, alltså samma villkor som gäller idag.

Kommunstyrelsen förväntas besluta om utredningen i augusti 2015.

Bakgrund

På 90-talet togs det fram ett förslag till detaljplan som skulle tillåta större hus. Planen antogs 1994 men upphävdes senare av regeringen på grund av formaliafel i framtagandet. Planarbetet avstannade då och fram till 2011 tillämpade Byggnadsnämnden istället riktlinjer som gav möjlighet att bygga större än detaljplanen tillät, förutsatt att man hade sina grannars medgivande. Beroendet av grannarnas välvilja och det faktum att förfarandet stred mot Plan- och bygglagen gjorde att kommunen slutade med detta 2011. Kommunstyrelsen beslutade 2013 att utreda förutsättningarna för planering.

Det allmänna intresset väger över

Förslaget till beslut medför att det inte längre är möjligt att bygga större hus än detaljplanen tillåter, trots att en del fastighetsägare fått göra det historiskt. Utredningen gör bedömningen att det allmänna intresset av att bygga en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun väger tyngre än det enskilda intresset att bygga större hus. Större hus skulle leda till fler permanentboenden i området, samtidigt som området ligger långt bort och det kostar mycket att tillhandahålla den service i form av förskolor, skolor, renhållning, kollektivtrafik och så vidare som det skulle krävas mer av om området växte. Dessutom går den nu gällande detaljplanen att använda vid bygglovgivning, vilket betyder att den fastighetsägare som vill utveckla sin fastighet kan göra det även om man inte får bygga större än planen tillåter.

Kontakta gärna