Onsala

Lyngås 3:3, Onsala Herrgård

Ansökan om planbesked 

Vi har fått in en ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplans användning inom Lyngås 3:3, Onsala herrgård. Ansökan syftar till en ändring av del av gällande detaljplan för att inom fastigheten tillåta behandlingshem utöver gällande användning.

Dialog & beslut

Efter ett politiskt beslut har vi fört dialog med berörda fastighetsägare angående förfrågan om planbesked för berörd fastighet. Samhällsbyggnadskontoret har nu skickat upp tjänsteskrivelsen till politiken för nytt beslut där de 121 yttranden som kom in under dialogen är bifogade.

Ärendet går upp till byggnadsnämndens arbetsutskott den 21 mars 2019 och beslutet tas av byggnadsnämnden den 25 april 2019.

Kontakta gärna