Onsala

Onsala-Hallen 2:74 och del 2:4

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 7 januari 2019. 

Beskrivning

Onsala-Hallen 2:74 och 2:4 ligger i Västra Hagen, på Onsalahalvöns västra sida, cirka en mil från Kungsbacka centrum. Fastighetsägaren vill uppföra ett enbostadshus på fastigheten 2:74.

Det här ska planläggas

Ett friliggande enfamiljshus. Dessutom prövas möjligheten att ändra användning från allmän plats till kvartersmark. Bostäder på en intilliggande bit mark, med slutgiltigt syfte att skapa en ändamålsenlig bostadsfastighet. I utbyte ändras en bit kvartersmark på till allmän plats.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna