Onsala

Skällared 1:4, Gottskärs hamn

Aktuellt

Mellan 10 och 31 mars 2020 pågår ett samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd gällande vattenverksamhet i Gottskärs hamn, inom Skällared 4:1.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 31 mars 2020. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Ange diarienummer KS 2017-00110, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen.

Bakgrund

Inom fastighet Skällared 4:1 finns en del av det som utgör Gottskärs hamn. Fastigheten ägs av kommunen men hamnverksamheten bedrivs av föreningen Gottaskärs Hamn genom arrendeavtal.

Kommunen som ägare till Skälared 4:1 fått ett beslut från Länsstyrelsen om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet alternativt en lagligförklaring för de bryggor inom fastigheten som idag är en del av Gottskärs hamn. Enligt den gällande detaljplanen för fastigheten får vattenområdet inte fyllas ut eller överbyggas i annan mån än vad som behövs för mindre bryggor, badhus, båthus eller liknande. Därför behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra för hamnen att få tillstånd för vattenverksamhet. Arbetet med att ändra detaljplanen pågår.

Parallellt med processen att ändra detaljplanen för vattenområdet pågår en prövning av tillstånd för, alternativt lagligförklaring av flytbryggor, vågbrytare och andra bryggor som hör till hamnen.

Utveckling av Gottskär 

Läs mer om arbetet med att utveckla Gottskär: Utveckling av Gottskär

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna