Östra delarna

Idala Foto: Sven Hult, Innomo AB

Vindkraftverk vid Ulvås

Lygnern Vind AB vill bygga sex stycken vindkraftverk vid Ulvås, cirka två kilometer nordost om Idala.

Företaget har lämnat in en anmälan enligt miljöbalken och ansökt om bygglov enligt plan- och bygglagen. De vill uppföra sex vindkraftverk med en effekt på högst 5 MW per verk och med en högsta höjd av 150 meter. Enligt kommunens översiktsplan planeras vindkraftparken till ett område som benämns ”Område där vindkraft kan utredas”. Företaget anger att de utarbetat lokalisering och utformning med hänsyn till natur-, kultur- och friluftsintressen samt riktvärden avseende ljud och skuggor. Ljudnivån kommer inte att överstiga 40 d(B)A hos kringboende. Skuggning hos kringboende kommer att uppgå till maximalt 8 h/år och 30 min/dag.

Med sex vindkraftverk beräknas den installerade effekten bli 12 MW. Det skulle ge en genomsnittlig årlig elproduktion på 45 GWh/år, vilket motsvarar 2250 villors uppvärmning (20 000 kWh/år) eller hushållsel till 7500 hushåll (6000 kWh/år). 

Anmälan enligt miljöbalken

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2015 att godta Lygnern Vind AB:s anmälan enligt miljöbalken. Nämnden har meddelat försiktighetsmått för verksamheten. Handlingarna finns tillgängliga på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. 

Miljö & Hälsoskydds beslut överklagades och togs upp av länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutad 21 oktober 2016 att den anmälda verksamheten ska förbjudas.

Ansökan om bygglov

Byggnadsnämnden avslog ansökan om bygglov 10 mars 2016. Lygnern Vind AB överklagade till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphäver Byggnadsnämndens beslut 14 juni 2016. Ärendet ligger just nu hos Byggnadsnämnden för beslut.