Särö och Bukärr

Algusered 1:290

Aktuellt

Samråd kring förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastighet Algusered 1:290 i Särö har avslutats. Vi sammanställer de synpunkter vi fått in under samrådet som underlag i det fortsatta planarbetet. 

Beskrivning

Detaljplaneförslaget möjliggör för att uppföra flerbostadshus och villor i låg bebyggelse. Förslaget om en ny detaljplan innebär också att de­l av nu gällande detaljplan upphävs. Detta för att möjliggöra för en ny dagvattenanläggning. 

Det här ska planläggas

Bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna