Särö och Bukärr

Nu kan du tycka till

Granskning 5 november - 8 december

Algusered 1:290

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslaget för bostäder inom fastighet Algusered 1:290 i Särö. Granskning pågår mellan 5 november och 8 december 2019. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 8 december 2019. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget gör det möjligt att uppföra flerbostadshus och villor i låg bebyggelse. Detaljplaneförslaget har ändrats sedan samrådet och gör det nu inte möjligt för genomfartstrafik. Förslaget innebär också att en del av nu gällande detaljplan upphävs, detta för att möjliggöra för en ny dagvattenanläggning.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna