Särö och Bukärr

Nu kan du tycka till

Samråd 26 mar - 28 apr 2019

Algusered 1:290

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplanen för Algusered 1:290. Samråd pågår mellan 26 mars och 28 april 2019. Ett samrådsmöte hålls i Särö skolas matsal 8 april klockan 18.00. Handlingarna finns att titta på här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska kommit in skriftligen senast 18 april 2019. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

Samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning

Beskrivning

Detaljplaneförslaget möjliggör för att uppföra flerbostadshus och villor i låg bebyggelse. Förslaget om en ny detaljplan innebär också att de­l av nu gällande detaljplan upphävs. Detta för att möjliggöra för en ny dagvattenanläggning. 

Det här ska planläggas

Bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna