Särö och Bukärr

Foto: Hannah Larsson

Särö centrum

Aktuellt

Detaljplanen har delats i två delar, en för ny bebyggelse i västra delen och en för befintlig bebyggelse och nya byggrätter i den östra delen.

Detaljplanen (SP163) för västra delen antogs av kommunfullmäktige 2017-02-07 och har vunnit laga kraft 2017-06-27.

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö, utbyggnad av kollektivtrafik och ny skola. Den nya skolan som stod klar 2013 har frigjort mark som gör det möjligt att bygga bostäder. Planprogrammet innehåller 75-100 nya bostäder. Detaljplanen kommer även att innehålla mark för verksamheter och möjliggöra utveckling av befintliga verksamheter i centrum.

Kommunen har ett avtal med Solidhus, som kommer att bygga bostäderna i Särö Centrum. Av dessa kommer en tredjedel att vara hyresrätter. Kommunen har även ett avtal med Söderberg Utvecklings AB som rör byggnation av verksamhetslokaler. Avtalet innebär att kommunen överlåter mark till företaget mot att företaget bygger verksamheter enligt detaljplanen. 

Trafiksituationen

För att knyta samman centrum föreslås en ny huvudgata med separat gång- och cykelväg mellan de två tillfarterna. En huvudtanke är att hålla de södra delarna så fria från biltrafik som möjligt.

Trafikverket har byggt om den östra tillfarten till en cirkulationsplats.

Förbättrad kollektivtrafik 

Enligt K2020, ett samarbetsprojekt kring ökat resande med kollektivtrafik i Göteborgsregionen, avses en snabblinje med ett fåtal stopp köra mellan Göteborg och Särö centrum på väg 158. Hållplatsen i Särö centrum ska flyttas och byggas ut för att underlätta byten mellan lokalbuss och expressbuss.

Det här ska planläggas

  • 75-100 nya bostäder, varav en tredjedel hyresrätter
  • Område för verksamheter
  • Eventuell utökning av befintliga verksamheter
  • Ny huvudgata
  • Gång- och cykelvägar
  • Bytespunkt för kollektivtrafik inklusive pendelparkering

Solidhus upplåter bostäderna

Solidhus kommer att upplåta bostäderna.

För mer information, kontakta Marianne Hillhammar.
marianne@abhundra.se
Telefon: 0300-56 72 90

Söderberg Utvecklings AB upplåter verksamhetslokalerna

Söderberg Utvecklings AB kommer att upplåta verksamhetslokalerna.

För mer information, kontakta Fredrik Söderberg.
fredrik@soderbergfastigheter.se
Telefon: 031-80 31 60

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna