Särö och Bukärr

Säröhus

Aktuellt

Arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram pågår för utvecklingen av Säröhus. Byggnadsnämnden har bedömt att ärendet är av strategisk betydelse varav ett planprogram tas fram av kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-13 §257 att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett planprogram och genomföra samråd. Programsamrådet äger rum mellan 22 augusti och 29 september.

Beskrivning 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för en utökning av pågående hotell och konferensverksamhet. Programmet ska visa omgivningspåverkan avvägt mot vad som är rimligt och lämpligt utifrån platsens förutsättningar.


Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna