Särö och Bukärr

Särö 1:477 Munkekullen

Aktuellt

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Särö 1:477 Munkekullen. Under granskning av detaljplanen, som pågår mellan den 26 februari och 26 mars, har du möjlighet att tycka till om planförslaget. Detaljplanen ställs ut i stadshusets entré. Du kan även ta del av planförslaget via länkar här på sidan.

Synpunkter skickas till: 
samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun, 
samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Synpunkter som lämnades i samband med samrådet finns under samrådsredogörelse samt länsstyrelsens yttrande. Här kan du även läsa om hur synpunkterna har hanterats i planförslaget.

Beskrivning

Planområdet ligger på Särön och fastigheten omfattar cirka 2 hektar uppvuxen parkmiljö i ett exklusivt läge. Uppdraget innebär att möjliggöra även bostadsändamål inom fastigheten. Befintlig huvudbyggnad är av Länsstyrelsen identifierad som kulturhistoriskt värdefull miljö och fastigheten ingår i kommunens kulturmiljövårdsprogram avseende Särö. 

Det här ska planläggas

Detaljplanen möjliggör uppförande av cirka 20 bostäder.

Exploatör

Vätterledens fastigheter AB

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna