Särö och Bukärr

Särö 1:477 Munkekullen

Aktuellt

Samrådet är nu avslutat. Vi sammanställer de synpunkter som kommit in och därefter tar politikerna i byggnadsnämnden beslut om det fortsatta arbetet.

Beskrivning

Planområdet ligger på Särön och fastigheten omfattar cirka 2 hektar uppvuxen parkmiljö i ett exklusivt läge. Uppdraget innebär att möjliggöra även bostadsändamål inom fastigheten. Befintlig huvudbyggnad är av Länsstyrelsen identifierad som kulturhistoriskt värdefull miljö och fastigheten ingår i kommunens kulturmiljövårdsprogram avseende Särö. 

Det här ska planläggas

Ca 30 bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna