Särö och Bukärr

Särö äldreboende

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 30 januari 2019. Den antogs av byggnadsnämnden den 5 juli 2018 men blev därefter överklagad.

Beskrivning

Planområdet är belägget strax väster om Särö centrum. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett nytt äldreboende med tillhörande funktioner.

Detta ska planläggas

Det nya äldreboendet planeras omfatta 80 bostäder och även möjligheten för ett café/restaurang samt planläggning av park med syfte att fungera som en del av ett större rekreationsområde utmed Skörvallabäcken.

Planen innebär även att strandskydd mot Skörvallabäcken minskas där kvartersmark planeras. Planen medger även uppförande av en gång- och cykelväg i norr.

Exploatör

Eksta

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Särörummet i Stadshuset den 2 oktober mellan kl. 18-19.30.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna