Kungsbacka stad, centrum

Aranäs etapp 3

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplanen för Aranäs etapp 3. Granskning pågår 15 juni till 9 juli 2018. Handlingar finns att titta på här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast 9 juli 2018. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Beskrivning

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel är en omfattande strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. Stadsdelen byggs successivt ut enligt en struktur och etappindelning som kommunfullmäktige beslutade 2005.

Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av cirka 280 bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder. I områdets östra del föreslås ett parkeringshus med plats för cirka 1000 parkeringsplatser för boende och besökare. 

I planområdet ingår till kvarteren angränsande gator samt två befintliga parkeringskvarter. Närmast järnvägen i öster föreslås ett parkområde med ett bullerskydd samt en återvinningsplats och transformatorstation.

Bebyggelsen ska gestaltas med en samtida och stadsmässig karaktär. Den nya bebyggelsen ska samspela med bebyggelsen i det befintliga Aranäs stadsdel och med innerstaden men samtidigt ha en egen identitet för att skapa mångfald och variation i stadsdelen. Sockelvåningarna ska ha en högre takhöjd för att skapa en flexibilitet och möjliggöra för verksamheter. Parkeringshuset ska gestaltas med fokus på att skapa trygghet samt för att skapa variation längs med Lindens gata. 

Exploatör etapp 3

Lindbäcks Bostads AB

Aranäs etapp 4

Läs om Aranäs etapp 4 här

Status och dokument

Kontakta gärna