Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Gamla deponier

Kungsbacka kommun har i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län gjort en inventering av gamla nedlagda soptippar i kommunen. Inventeringen presenterades i maj 2015.

När det gäller tio av sexton platser är länsstyrelsens bedömning att man behöver gå vidare med ytterligare undersökningar.

- Gamla soptippar finns runtom i hela landet. Man kan säga att detta är en gammal miljöskuld som vi måste ta hand om, säger Sven-Erik Bergström, verksamhetschef på kommunledningskontoret.

Ingen provtagning

I Kungsbacka handlar det om 16 gamla soptippar - så kallade deponier - som främst var i bruk under delar av 1900-talet, men som idag inte längre används. Länsstyrelsens inventering grundar sig på arkivstudier om bland annat hur länge deponin var i bruk och vilken typ av avfall som kan ha lämnats där.

Inventeringen har inte inneburit någon provtagning.

- Vi kan alltså inte säga hur farliga dessa platser är idag, eller ens om de är farliga alls. Däremot är rapporten ett bra underlag att gå vidare på. Nu vet vi var vi ska leta, och vad vi ska leta efter, säger Sven-Erik Bergström.

Ytterligare utredning

Rapporten delar in platserna i fyra olika riskklasser, där klass 1 och 2 karaktäriseras som stor risk för människa och miljö (se rapporten och hela listan under Dokument nedan). Totalt tio av de gamla deponierna i Kungsbacka räknas in i dessa kategorier där det enligt rapporten behövs ytterligare utredning och eventuellt någon form av åtgärder.

Fyra av de gamla deponierna ligger på fastigheter som idag ägs av kommunen. Övriga fastigheter ägs av privatpersoner eller samfälligheter.

De privata fastighetsägarna har i mitten av maj underrättats av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd via brev om vilken riskklass just deras fastighet hamnat i. Miljö & Hälsoskydd kommer längre fram att återkomma till fastighetsägarna med vilka åtgärder som de som markägare eventuellt kan behöva göra.

Ansvar

Enligt lagen är det i första hand den som orsakat en förorening som ska stå för kostnaderna för undersökning och eventuella åtgärder. Om det inte går att finna någon ansvarig verksamhetsutövare kan det i vissa fall bli markägaren som är ansvarig för provtagning och eventuell sanering.

Svinholmen

När det gäller de kommunägda markerna så hamnar fokus på den gamla deponin vid Svinholmen längst in i Kungsbackafjorden. Här fanns en kommunal soptipp från 1936 till 1976.

- Svinholmens läge, i ett Natura 2000-område och nära fjorden, gör att det är prioritet ett på listan när vi nu börjar titta på var och hur vi ska genomföra provtagningar, säger Sven-Erik Bergström.

Den andra kommunägda fastigheten med riskklass 1 är Barnamossen, en kommunal anläggning som användes som deponi tills för några år sedan. Där finns en inlämnad sluttäckningsplan som väntar på godkännande från Miljö & Hälsoskydd. Kommunen tar också redan idag regelbundna prover av lakvattnet, det vill säga det vatten som rinner ut från området.

Frågor och svar om gamla deponier i Kungsbacka

Kontaktpersoner

Projektledare Lennart Torgerson
0300-83 41 07
lennart.torgerson@kungsbacka.se

Frågor om deponier på privata fastigheter och kommunens roll som tillsynsmyndighet:

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd
Miljö och hälsoskyddsinspektör Göran Tobiasson
0300-83 43 77
goran.tobiasson@kungsbacka.se

Frågor om underlag och metod i rapporten:

Länsstyrelsen i Hallands län
Annika Ernervik
010-224 32 40
annika.ernervik@lansstyrelsen.se

Malin Salberg
010-224 33 38,
malin.salberg@lansstyrelsen.se