Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Tom och Bräckorna

Kommunen erbjöd hösten 2016 vattenprovtagning i ett antal brunnar i närheten av de gamla nedlagda deponierna i Tom i Fjärås och Bräckorna i Frillesås. Syftet var att se om brunnsvattnet har påverkats av deponierna.

De hydrogeologiska rapporter som färdigställdes 2016 (se nedan under Dokument) visar att det inte är sannolikt att brunnarna påverkas av eventuella utsläpp från deponierna. Deponin i Tom ligger exempelvis nedströms från brunnarna.

- Men det finns sprickzoner i berggrunden som kan leda vatten åt olika håll vilket gör att påverkan inte helt kan uteslutas. För säkerhets skull har vi därför beslutat om provtagning i brunnar i närheten av dessa båda deponier, säger Lennart Torgerson, kommunens projektledare.

Tio brunnar

Totalt var det sex brunnar vid Tom i Fjärås och fyra brunnar vid Bräckorna i Frillesås som erbjöds provtagning.

Rapporterna beställdes av kommunen efter att länsstyrelsens sammanställning av gamla deponier i kommunen blev klar förra året (läs mer via länk nedan). I sammanställningen pekades Barnamossen och Svinholmen ut som de med högst riskklass, och på dessa platser pågår separata åtgärder och undersökningar.

Varningsskyltar

- Av de övriga deponierna bedömde vi att Tom och Bräckorna var mest bråttom att undersöka, baserat både på länsstyrelsens sammanställning och på egna platsbesök. Vi har låtit en konsultfirma göra en hydrogeologisk bedömning för att se risken för spridning till brunnarna i närheten. Med den som underlag har vi tagit fram en handlingsplan över hur vi går vidare, säger Lennart Torgerson.

Redan i somras satte kommunen ut varningsskyltar vid de båda deponierna vilka avråder allmänheten från att beträda området.

Försiktighetsåtgärd

- Jag vill framhålla att provtagningen är en försiktighetsåtgärd. Rapporterna visar inte att det är sannolikt att brunnarna är påverkade, men eftersom det finns en teoretisk möjlighet tar vi prover för säkerhets skull. Efter provsvaren kommer vi sedan att besluta hur vi går vidare, säger Lennart Torgerson.

Kommunen kommer också att sätta så kallade grundvattenrör runt de båda deponierna för att kartlägga avrinningen från deponierna. På längre sikt kommer båda deponierna att saneras och förmodligen täckas över.

Bakgrund

Toms deponi var i bruk 1963–1973 och drevs av Fjärås landskommun. Förmodligen har det slängts avfall olovligen där även efter 1973.  Marken ägs idag av en privat fastighetsägare.

Bräckornas deponi var i bruk mellan åren 1945–1950 och 1955–1971 och drevs av Löftadalens landskommun. Marken ägs idag av en privat fastighetsägare.

Frågor och svar om Tom och Bräckorna

Gamla deponier i Kungsbacka kommun

Mer information lämnas av

Projektledare Lennart Torgerson
0300-83 41 07
lennart.torgerson@kungsbacka.se

Frågor om vattenprovtagningen:

Ulf Johansson
Norconsult
031-50 71 07
ulf.johansson@norconsult.se