Frågor och svar om Tom och Bräckorna

Behöver jag vara orolig om jag har mitt dricksvatten från en brunn i närheten?

Vi förstår att man kan vara orolig och vi tar detta på allvar. Men det är enligt de hydrogeologiska undersökningarna inte troligt att brunnarna är påverkade, ingen av brunnarna ligger nedströms från deponin. Däremot finns det en sprickzon i berggrunden som gör att förorenat vatten skulle kunna nå brunnarna, och det är därför vi beslutat om att erbjuda provtagning av brunnar i närheten för säkerhets skull. När vi har svaren på proverna får vi avgöra hur vi går vidare. Vi vill ha en dialog med fastighetsägarna och de som har sina brunnar i området.

Varför gör ni detta på just dessa två gamla deponier?

När vi fick länsstyrelsens sammanställning i fjol beställde vi en mer detaljerad undersökning av alla gamla deponier i Kungsbacka. Den är ännu inte klar utan kommer senare i höst. Under det arbetet identifierades Tom och Bräckorna som särskilt viktiga, och då beställde vi särskilda rapporter om dessa parallellt. Vi såg hur det såg ut vid platsbesök och bedömde att de var mest bråttom. Vi har låtit göra en hydrogeologisk bedömning för att se risken för spridning via grundvattnet.

Med den som underlag har vi tagit fram en handlingsplan över hur vi går vidare. Vi har i dagarna skickat ut brev med information om detta och även pratat direkt med ett flertal av de boende.

Vad tittar man efter i proverna?

Det är en ganska bred analys efter många ämnen, bland annat kolväten och tungmetaller. Varje prov kostar ungefär 5 000 kronor. Sedan är det en bedömningsfråga kring vilka halter av ett visst ämne som kan anses farliga eller inte. Det finns inte automatiskt ett gränsvärde för alla ämnen, och vissa ämnen förekommer naturligt i grundvatten utan att det anses påverka människors hälsa.

Det kan också finnas möjliga felkällor, om det kanske har funnits annan verksamhet på gårdarna som kan ha påverkat, läckande olja från fordon till exempel.

Vad gör ni om brunnsvattnet inte är drickbart?

Det får vi ta ställning till då. Rapporten visar som sagt inte på en överhängande risk, men vi får avvakta provsvaren. Tillsynsmyndighet i det här fallet är nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vi samverkar med Miljö & Hälsoskydd i detta, de har full insyn i allt vi gör.

Varför har man inte gjort något åt dessa gamla deponier tidigare?

Gamla deponier är ett nationellt problem som härrör från en tid när man hade en annan syn på avfallshantering. Även lagstiftningen har förändrats genom åren. Många gamla deponier är inte uppenbara för allmänheten, de ligger ofta avsides och syns inte alltid på ytan. Kommunen kände till existensen av gamla deponier sedan tidigare, men länsstyrelsens kartläggning förra året aktualiserade frågan.

Grundregeln är man som fastighetsägare ar ansvarig för att kolla sitt eget brunnsvatten, och om man är orolig ska man ta prov på sin egen brunn. Att vi nu erbjuder vattenprovtagning är för att vi tar folks oro på allvar, och det är nödvändig information inför vår vidare planering av saneringen.

I somras satte vi ut skyltar som varnar allmänheten från att beträda de här två områdena på grund av risken för skred och vassa rostiga föremål.

Vem är ansvarig för en gammal deponi?

Enligt miljöbalken är det i första hand den verksamhetsutövare som har orsakat en förorening som är skyldig att stå för kostnader för eventuella undersökningar och åtgärder. Med verksamhetsutövare avses den som ansvarade för driften av deponin. I det här fallet är det två deponier som drevs av gamla lantkommuner som var föregångare till dagens Kungsbacka kommun vilket gör att vi ser att vi har ansvaret i dessa fall.

Men om det var privata deponier och det inte går att finna någon ansvarig verksamhetsutövare kan i vissa fall fastighetsägaren bli ansvarig för föroreningarna. Myndigheternas krav på verksamhetsutövare eller fastighetsägare att genomföra undersökningar och sanering eller efterbehandling föregås av en utredning där man bedömer vem som har ansvaret för föroreningarna, en så kallad ansvarsutredning.

Jag bor vid en annan gammal deponi, kommer ni att ta prover även på min brunn?

I nuläget har vi gjort bedömningen att Tom och Bräckorna är mest bråttom att kontrollera. En större rapport om samtliga gamla deponier i kommunen kommer senare i höst, då får vi göra en ny bedömning av vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Vem är ansvarig för saneringen?

Enligt miljöbalken är det i första hand den verksamhetsutövare som har orsakat en förorening som är skyldig att stå för kostnader för eventuella undersökningar och åtgärder. Med verksamhetsutövare avses den som ansvarade för driften av deponin. I detta fall är de två deponier som drevs av lantkommuner som senare ingick i det som idag är Kungsbacka kommun. Även om det kan ha skett olovlig dumpning där efteråt så ser vi att det är kommunens ansvar i de här båda fallen. Men marken ägs idag av privatpersoner som vi samverkar med.

Hur kommer saneringen att gå till?

Detaljerna får vi återkomma till, men det handlar om att få bort så mycket som möjligt av det synliga avfallet, därefter stabilisering av slänter och övertäckning. I slutänden är det önskvärt med en gräsbevuxen yta som kan klippas och där vi har kontroll på avrinning och lakvatten.

Vi arbetar så snabbt vi kan, men detta är ett gammalt problem och vi vill vara säkra på att det blir en långsiktigt hållbar lösning. Det finns flera faktorer i detta: samverkan med markägare, upphandling av saneringsfirma, och att minimera riskerna för den personal som ska sanera.