Meddelanden till abonnenten på kärlet

Ibland behöver personalen som kör renhållningsfordonen meddela något direkt till abonnenten. Då sätter de en så kallad galge på kärlet.

Galgen är helt enkelt en avlång papperslapp som kan hängas på kärlets handtag. På galgen framgår det varför vi satt på den, och vad du som abonnent ska göra.

För närvarande finns det fyra galgar som vår renhållningsentreprenör Ragn-Sells använder i Kungsbacka:

Vi har inte hämtat dina sopor av följande anledning

Här finns flera kryssrutor där chauffören anger varför kärlet inte har blivit tömt, till exempel att dragvägen fram till renhållningsfordonet var blockerad eller att kärlet var överfullt. Även om vi har tömt kärlet kan denna galge användas för att uppmärksamma abonnenten på något, exempelvis att kärlet var felvänt.

Hämtplatsen uppfyller inte kraven för säker sophämtning 

Har du fått detta budskap kommer vi eller vår renhållningsentreprenör Ragn-Sells att kontakta dig eller din samfällighet för en dialog om förändrad hämtplats. Läs mer på vår sida om säker sophämtning.

Vi hittar inget abonnemang kopplat till detta avfallskärl

När vi har ID-märkt alla avfallskärl kommer vi att sätta detta meddelande på kärlet om vi inte hittar det i vårt register, eller om det är något med abonnemanget som inte stämmer, exempelvis kärlstorleken.

Vi saknar ditt bruna kärl

Om en fastighet har renhållningsabonnemang Matavfall blir biogas men inte ställer ut sitt bruna kärl sätter vi på denna galge på det gröna kärlet. Vid upprepad felaktig sortering kommer vi att ändra abonnemanget.