Säker sophämtning i Kungsbacka

Det finns cirka 48 000 sopkärl i Kungsbacka. För att hämtningen av hushållsavfallet ska fungera så bra och säkert som möjligt är det viktigt att alla abonnenter hjälper oss genom att känna till och att följa reglerna.

Vägen fram till hämtstället är chaufförens arbetsplats. Den måste vara tillräckligt bred så att sopbilen kan komma fram utan problem. Det måste också finnas tillräckligt utrymme för att bilen ska kunna vända utan att backa. Av säkerhetsskäl får sopbilar aldrig backa långa sträckor.

Gemensamt hämtställe

Branschorganisationen Avfall Sverige gav 2009 ut riktlinjer för sophämtning (finns under Dokument längre ned). Rapporten konstaterar att tät småhusbebyggelse och vägbredd under 3,5 meter medför en dålig arbetsmiljö för sophämtaren och en ökad risk för olyckor. Hämtning vid varje hushåll bör därför ersättas med gemensamt hämtställe i anslutning till farbar väg eller parkeringsplatser. Om förhållandena är besvärliga kan kommunen, entreprenören eller Arbetsmiljöverket stoppa hämtningen i ett område.

Genomgång av säkerheten

Vår renhållningsentreprenör Ragn-Sells går tillsammans med Avfall & Återvinning på förvaltningen för Teknik systematiskt igenom alla hämtställen i Kungsbacka där det är problem med utrymme eller framkomlighet.
Syftet med detta arbete är att förebygga olycksfall och att höja säkerheten både för våra invånare och för de som arbetar med hämtningen. Det handlar också om att säkerställa en bra arbetsmiljö för de som arbetar med hämtningen.
För några abonnenter kan detta komma att innebära nya uppställningsplatser för sopkärlenI de fall där vi ser ett behov av förändring skickar vi ut brev till berörda fastighetsägare med information om ny hämtplats och vid vilken tidpunkt detta börjar gälla.
Vid nya abonnemang är platsen där Ragn-Sells ställer ut kärlet den plats som kärlet sedan ska stå vid tömning. 

Viktiga punkter för dig som abonnent:

  • Ställ ut kärlen senast klockan 06:00 på hämtdagen. Kärlet ska stå med handtaget ut mot vägen. Låt kärlet stå kvar tills det blivit tömt, även dagen efter om det exempelvis är halka eller något annat som kan ha orsakat svårigheter för sopbilarna att komma fram.
  • Sophämtarna ska maximalt behöva gå två meter från vägen för att hämta kärlen. Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger två meter.
  • Hämtningsplatsen ska hållas fri från hinder och snöröjas och sandas.
  • Locket på kärlet måste gå att stänga, och det fyllda sopkärlet måste kunna rullas lätt på en hårdgjord yta fram till bilen. 
  • Av viktskäl får du inte lägga stora mängder fallfrukt i det bruna kärlet. På hösten kan du lämna fallfrukt på våra återvinningscentraler.

Kontakta gärna

Sebastian Ågren
Handläggare arbetsmiljö
0300-83 88 90
sebastian.agren@kungsbacka.se